Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1
 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van bedrijfsnaam zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van bedrijfsnaam worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door TakeItEasy.nl. ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1
 Alle aanbiedingen van bedrijfsnaam zijn vrijblijvend en TakeItEasy.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.( Zie ook artikel 3.6.)
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door TakeItEasy.nl. TakeItEasy.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt TakeItEasy.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1
 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling kan geschieden per acceptgiro, vooruitbetaling of bij ontvangst (per rembours). Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van TakeItEasy.nl.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door TakeItEasy.nl bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien TakeItEasy.nl haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste 25 procent (25%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van TakeItEasy.nl om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is TakeItEasy.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door TakeItEasy.nl.

Artikel 4. Levering

4.1 De door TakeItEasy.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan TakeItEasy.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1
 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door TakeItEasy.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 TakeItEasy.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1
 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u TakeItEasy.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft TakeItEasy.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen zeven (8) werkdagen na aflevering aan TakeItEasy.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen..

Artikel 8. Garantie en Retourvoorwaarden
8.1
 Indien TakeItEasy.nl producten aan de afnemer levert, is TakeItEasy.nl nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop TakeItEasy.nl ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven.

Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor Consumenten geldt een termijn van 30 (dertig) dagen. Reclamaties welke door TakeItEasy.nl na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door TakeItEasy.nl in behandeling te worden genomen.
8.2 Retour sturen van een bestelling; wettelijk heeft u 7 dagen de tijd om een bestelling, zonder opgaaf van redenen, retour te sturen. Kosten van het terugsturen binnen 7 dagen is voor rekening van de klant. De kosten voor een retourzending zijn minimaal € 6,75 per pakket tot 20kg. (onverzekerd). De retour gezonden producten moeten in originele ( gesloten ) verpakkingen zitten, mogen niet gebruikt of beschadigd zijn en dienen voorzien te zijn van de originele labels. Geeft u voordat u uw bestelling ( of een gedeelte ) retour stuurt per e-mail aan dat dit het geval is zodat er op gelet kan worden dat het pakket ook daadwerkelijk retour is. Na ontvangst van uw retourzending en controle van de producten krijgt u het overeenkomstige bedrag retour op uw rekening of u kunt kiezen voor andere producten. Wanneer er geconstateerd wordt dat de retourgestuurde producten niet aan de bovengenoemde voorwaarden voldoen wordt dit in mindering gebracht op het bedrag dat u terug krijgt.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en TakeItEasy.nl, dan wel tussen TakeItEasy.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en TakeItEasy.nl, is TakeItEasy.nl niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van TakeItEasy.nl

Artikel 10. Overmacht
10.1
 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft TakeItEasy.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat TakeItEasy.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan TakeItEasy.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen
11.1
 Indien u aan TakeItEasy.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is TakeItEasy.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan TakeItEasy.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door TakeItEasy.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat TakeItEasy.nl deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien 1 of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met TakeItEasy.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door TakeItEasy.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 TakeItEasy.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1
 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.